Terms and conditions

Effective date: 1 September 2023

Terms and conditions

Welcome to Friendly Giant Gaming! These Terms and Conditions (or “Terms”) govern your use of our website, products and services (collectively, the “Services”). By accessing or using our Services, you agree to these Terms. If you do not agree to these terms, you should not use our Services.

1. Products and Assignments

1.1. Physical Products: Friendly Giant Gaming offers various physical products related to gaming, including but not limited to gaming accessories, merchandise and collectibles. By placing an order for physical products, you agree to pay the stated price, including any applicable taxes and shipping costs.

1.2. Painting commissions: Friendly Giant Gaming also offers painting commissions for customised artwork. When ordering this service, you agree to provide accurate and detailed instructions for the desired artwork. You understand that completion time may vary based on the complexity of the project, and you will receive an estimated delivery date.

2. Payment and Prices

2.1. Payment: All payments for physical products and painting orders are processed securely through our chosen payment gateway. You agree to provide accurate billing and contact details and authorise us to charge the amount indicated on your chosen payment gateway.

2.2. Prices: Prices for our products and painting orders are listed on our website and are subject to change without notice. The prices at the time of purchase will apply to your order.

3. Shipping and delivery and returns

3.1 Please refer to our Shipping Policy and Return Policy.

4. Intellectual Property

4.1. Our property: All intellectual property rights, including copyrights and trademarks, in our products and customised artwork belong to Friendly Giant Gaming. You may not reproduce, modify or use our products or customised artwork for commercial purposes without our express written consent.

4.2. Your ownership: If you supply us with a product or design for an order, you must own all intellectual property rights to it. You indemnify us against any claim by third parties for infringement of an intellectual property right by a product or design supplied by you.

5. Limitation of liability

5.1. Friendly Giant Gaming shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising from the use or inability to use our Services, products or commands.

6. Applicable law and Dispute resolution

6.1. These Conditions are governed by Dutch law.

6.2. Disputes arising from or related to these Terms or the Services will be resolved as far as possible by mutual agreement. If this does not yield a result, disputes will be submitted to the competent court in the district of Alkmaar, the Netherlands.

7. Amendments to the Terms and Conditions

7.1. Friendly Giant Gaming reserves the right to change these Terms and Conditions at any time. We will give notice of significant changes by updating the “Effective Date” at the top of this page. Your continued use of our Services after such changes will constitute your acceptance of the revised Terms.

8. Contact details

8.1. If you have any questions or concerns about these Terms or our Services, please contact us at: jelle@friendlygiantgaming.com.

Download Terms and conditions (eng).PDF

Ingangsdatum: 1 september 2023

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Friendly Giant Gaming! Deze Algemene Voorwaarden (of “Voorwaarden”) regelen jouw gebruik van onze website, producten en diensten (gezamenlijk, de “Diensten”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je onze Diensten niet te gebruiken.

1. Producten en Opdrachten

1.1. Fysieke Producten: Friendly Giant Gaming biedt verschillende fysieke producten met betrekking tot gaming aan, waaronder maar niet beperkt tot gaming accessoires, merchandise en verzamelitems. Door een bestelling te plaatsen voor fysieke producten, ga je akkoord met het betalen van de aangegeven prijs, inclusief eventuele toepasselijke belastingen en verzendkosten.

1.2. Schilderopdrachten: Friendly Giant Gaming biedt ook schilderopdrachten voor op maat gemaakte kunstwerken. Bij het bestellen van deze dienst ga je akkoord met het verstrekken van nauwkeurige en gedetailleerde instructies voor het gewenste kunstwerk. Je begrijpt dat de voltooiingstijd kan variëren op basis van de complexiteit van het project, en je ontvangt een geschatte leveringsdatum.

2. Betaling en Prijzen

2.1. Betaling: Alle betalingen voor fysieke producten en schilderopdrachten worden veilig verwerkt via onze gekozen betalingsgateway. Je stemt ermee in om nauwkeurige facturerings- en contactgegevens te verstrekken en ons toestemming te geven het aangegeven bedrag in rekening te brengen op de door jou gekozen betaalmethode.

2.2. Prijzen: Prijzen voor onze producten en schilderopdrachten worden vermeld op onze website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijzen op het moment van aankoop zijn van toepassing op jouw bestelling.

3. Verzending en Levering en retours

3.1. Zie hiervoor ons Verzendbeleid en ons Retourbeleid.

4. Intellectueel Eigendom

4.1. Ons eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken, van onze producten en op maat gemaakte kunstwerken behoren toe aan Friendly Giant Gaming. Je mag onze producten of op maat gemaakte kunstwerken niet reproduceren, wijzigen of voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4.2. Jouw eigendom: Indien jij ons een product of ontwerp aanlevert voor een opdracht, dien jij daarover alle intellectuele eigendomsrechten te bezitten. Jij vrijwaart ons voor een eventuele claim van derden voor inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door een door jou aangeleverd product of ontwerp..

5. Aansprakelijkheidsbeperking

5.1. Friendly Giant Gaming is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze Diensten, producten of opdrachten te gebruiken.

6. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

6.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

6.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Diensten zullen zoveel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien dit geen resultaat biedt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.

7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

7.1. Friendly Giant Gaming behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen kennisgeven van belangrijke wijzigingen door de “Ingangsdatum” bovenaan deze pagina bij te werken. Jouw voortgezette gebruik van onze Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat je de herziene Voorwaarden accepteert.

8. Contactgegevens

8.1. Als je vragen of zorgen hebt over deze Voorwaarden of onze Diensten, neem dan contact met ons op via: jelle@friendlygiantgaming.com.

Download Algemene Voorwaarden (NL).PDF