Refunds and returns

Date: 1 September 2023

Return Policy

At Friendly Giant Gaming, we strive to bring you high-quality 3D printed products and exceptional painting commissions. Customer satisfaction is our top priority and we want you to be completely satisfied with your purchase. However, we understand that there may be situations where you need to return or exchange an item. This Return Policy sets out the guidelines and procedures for returning products or commissions.

1. Eligibility for repair, return and exchange

1.1. Friendly Giant Gaming products are made entirely to your specifications. They are therefore not eligible for return or exchange unless one of the following situations applies:

  • 3D printed products: You are eligible to repair, return or exchange 3D printed products if the item is damaged, defective or significantly different from what you ordered.
  • Painting Commissions: Due to the bespoke nature of painting commissions, repair, return or exchange options will only be accepted in case of defects or errors caused by Friendly Giant Gaming.
  • Non-specific products: Products not made to your specifications are eligible for return.

1.2. Digital products: Downloadable files, STL files and other digital products cannot be returned or exchanged.

2. Time frame for returns and exchanges

2.1. 3D printed products: You must initiate the return or exchange process within 14 days from the date of delivery of the product.

2.2. Painting commissions: For painting commissions, you must report any problems or errors within 7 days of receiving the completed commission.

3. Process for repairs, returns and exchanges

3.1. To initiate a return or exchange options, please contact our customer service team at jelle@friendlygiantgaming.com. Please provide the order number, a detailed description of the problem and, if possible, photographic evidence.

3.2. Return approval and instructions: Once we receive your request, we will review it and notify you of the approval or rejection of your return or exchange. If approved, we will give you detailed instructions on how to return the item or make a collection appointment, depending on the nature of the return.

3.3. Packaging: Please ensure that the returned item is in its original packaging or in safe, suitable packaging to prevent damage during transport.

3.4. Refund, repair or exchange: Upon receipt and inspection of the returned item, we will process the refund, repair or exchange depending on your preference and the availability of the replacement item.

4. Shipping costs

4.1. Return shipping costs: If the return is due to an error on our part (e.g. defective item, wrong product), we will cover the return shipping costs. In other cases, the customer is responsible for return shipping costs.

4.2. Errors in commission painting: If there is an error in the commission painting caused by Friendly Giant Gaming, we will cover the return shipping costs for correction.

5. Refunds

5.1. 3D printed products: Refunds for returned items will be issued on the original payment method within a reasonable period after inspection of the item.

5.2. Painting commissions: Refunds for painting commissions will be issued on the original payment method after verification of the error.

6. Changes to the return policy

6.1. Friendly Giant Gaming reserves the right to amend or update this return policy at any time and without notice. Any changes will take effect immediately once the revised policy is posted on our website.

6.2. If you have any questions or need further assistance regarding our return policy, please contact us at jelle@friendlygiantgaming.com.

Download return policy (ENG).pdf

Datum: 1 september 2023

Retourbeleid

Bij Friendly Giant Gaming streven we ernaar om u hoogwaardige 3D-geprinte producten en uitzonderlijke schildercommissies te bieden. Klanttevredenheid is onze hoogste prioriteit en we willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. We begrijpen echter dat er situaties kunnen zijn waarin u een artikel moet retourneren of omruilen. Dit retourbeleid geeft de richtlijnen en procedures aan voor het retourneren van producten of commissies.

1. In aanmerking komen voor herstellen, retourneren en omruilen

1.1. De producten van Friendly Giant Gaming worden geheel volgens uw specificaties gemaakt. Zij komen daarom niet in aanmerking voor retourneren of omruilen, tenzij een van de volgende situaties van toepassing is:

  • 3D-geprinte producten: U komt in aanmerking voor het herstellen, retourneren of omruilen van 3D-geprinte producten als het artikel beschadigd is, defect is of aanzienlijk verschilt van wat u heeft besteld.
  • Schildercommissies: Vanwege de op maat gemaakte aard van schildercommissies wordt herstel, retournering of omruil mogelijkheden alleen geaccepteerd in geval van defecten of fouten veroorzaakt door Friendly Giant Gaming.
  • Niet-specifieke producten: Producten die niet gemaakt zijn volgens uw specificaties komen in aanmerking voor retour.

1.2. Digitale producten: Downloadbare bestanden, STL-bestanden en andere digitale producten kunnen niet worden geretourneerd of omgeruild.

2. Tijdsbestek voor retourneren en omruilen

2.1. 3D-geprinte producten: U moet het retournerings- of omruilproces starten binnen 14 dagen na de datum van levering van het product.

2.2. Schildercommissies: Voor schildercommissies moet u eventuele problemen of fouten melden binnen 7 dagen na ontvangst van de voltooide opdracht.

3. Proces voor herstellen, retourneren en omruilen

3.1. Om een retournering of omruil mogelijkheden te starten, neemt u contact op met ons klantenserviceteam via jelle@friendlygiantgaming.com. Geef het bestelnummer, een gedetailleerde beschrijving van het probleem en indien mogelijk fotografisch bewijs.

3.2. Goedkeuring en instructies voor retourneren: Zodra we uw verzoek ontvangen, zullen we het beoordelen en u op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw retournering of omruiling. Indien goedgekeurd, zullen we u gedetailleerde instructies geven over hoe u het artikel kunt retourneren of hoe u een ophaalafspraak kunt maken, afhankelijk van de aard van de retournering.

3.3. Verpakking: Zorg ervoor dat het geretourneerde artikel in de originele verpakking zit of in een veilige, geschikte verpakking om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.

3.4. Terugbetaling, herstel of omruilen: Na ontvangst en inspectie van het geretourneerde artikel zullen we de terugbetaling, het herstel of de omruiling verwerken, afhankelijk van uw voorkeur en de beschikbaarheid van het vervangende artikel.

4. Verzendkosten

4.1. Verzendkosten voor retournering: Als de retournering het gevolg is van een fout van onze kant (bijv. defect artikel, verkeerd product), zullen wij de verzendkosten voor retournering dekken. In andere gevallen is de klant verantwoordelijk voor de verzendkosten voor retournering.

4.2. Fouten in opdracht-schildering: Als er een fout is in de schildercommissie die is veroorzaakt door Friendly Giant Gaming, zullen wij de verzendkosten voor retournering voor correctie dekken.

5. Terugbetalingen

5.1. 3D-geprinte producten: Terugbetalingen voor geretourneerde artikelen worden binnen een redelijke periode na inspectie van het artikel uitgegeven op de oorspronkelijke betaalmethode.

5.2. Schildercommissies: Terugbetalingen voor schildercommissies worden uitgegeven op de oorspronkelijke betaalmethode na verificatie van de fout.

6. Wijzigingen in het retourbeleid

6.1. Friendly Giant Gaming behoudt zich het recht voor om dit retourbeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra het herziene beleid op onze website wordt geplaatst.

6.2. Als u vragen heeft of verdere hulp nodig heeft met betrekking tot ons retourbeleid, neem dan contact met ons op via  jelle@friendlygiantgaming.com.

Download Retourbeleid (NL).PDF